Ngự Linh Thế Giới

  • Tình trạng: Đang cập nhật.
  • Tác giả: Đang cập nhật.

Một họa sĩ truyện tranh xuyên qua dị giới. Đến lúc đó, hắn nhận ra 1 vấn đề "Ta không phải nhân vật chính ? Mà là nhân vật phản diện đối địch với nhân vật chính ?". "Cái kịch bản này không đúng nha!"


Chap Đầu Chap Cuối


Chương Thời Gian Đăng Lượt Xem
Ngự Linh Thế Giới chap 240 7:56 pm 195 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 239 7:46 pm 193 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 238 7:36 pm 201 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 237 7:26 pm 230 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 236 7:16 pm 161 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 235 7:56 pm 154 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 234 7:46 pm 94 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 233 7:36 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 232 7:26 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 231 7:16 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 230 7:56 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 229 7:46 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 228 7:36 pm 59 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 227 7:26 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 226 7:16 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 225 7:56 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 224 7:46 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 223 7:36 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 222 7:26 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 221 7:16 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 220 7:56 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 219 7:46 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 218 7:36 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 217 7:26 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 216 7:16 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 215 7:56 pm 54 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 214 7:46 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 213 7:36 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 212 7:26 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 211 7:16 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 210 7:56 pm 30 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 209 7:46 pm 29 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 208 7:36 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 207 7:26 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 206 7:16 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 205 7:56 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 204 7:46 pm 31 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 203 7:36 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 202 7:26 pm 25 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 201 7:16 pm 23 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 200 7:56 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 199 7:46 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 198 7:36 pm 23 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 197 7:26 pm 32 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 196 7:16 pm 24 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 195 5:05 pm 37 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 194 5:05 pm 27 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 193 5:05 pm 28 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 192 5:05 pm 33 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 191 8:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chao 190 7:48 pm 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 189 6:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 188 9:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 187 8:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 186 7:48 pm 95 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 185 6:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 184 10:48 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 183 9:48 pm 55 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 182 8:48 pm 55 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 181 7:48 pm 74 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 180 6:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 179 10:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 178 9:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 177 8:48 pm 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 176 7:48 pm 35 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 175 6:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 174 10:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 173 9:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 8:48 pm 61 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 172 7:48 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 171 6:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 170 10:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 169 9:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 168 8:48 pm 56 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 167 7:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 166 6:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 165 10:48 pm 0 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 164 9:48 pm 71 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 163 8:48 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 162 7:48 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 161 6:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 160 10:48 pm 81 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 159 9:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 158 8:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 157 7:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 156 6:48 pm 97 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 155 10:48 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 154 9:48 pm 56 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 153 8:48 pm 79 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 152 7:48 pm 67 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 151 6:48 pm 65 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 150 10:48 pm 112 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 149 9:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 148 8:48 pm 92 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 147 7:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 146 6:48 pm 42 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 145 10:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 144 9:48 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 143 8:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 142 7:48 pm 54 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 141 6:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 140 10:48 pm 54 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 139 9:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 138 8:48 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 137 7:48 pm 55 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 136 6:48 pm 38 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 135 10:48 pm 87 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 134 9:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 133 8:48 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 132 7:48 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 131 6:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 130 10:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 129 9:48 pm 56 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 128 8:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 127 7:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 126 6:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 125 10:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 124 9:48 pm 36 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 123 8:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 122 7:48 pm 54 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 121 6:48 pm 68 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 120 11:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 119 10:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 118 8:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 117 7:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 116 6:48 pm 73 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 115 10:48 pm 40 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 114 9:48 pm 48 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 113 8:48 pm 34 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 112 7:48 pm 51 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 111 6:48 pm 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 110 10:48 pm 39 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 109 9:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 108 8:48 pm 50 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 107 7:48 pm 49 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 106 6:48 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 105 10:48 pm 45 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 104 9:48 pm 57 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 103 8:48 pm 46 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 102 7:48 pm 43 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 101 6:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 100 10:48 pm 60 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 99 9:48 pm 52 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 98 8:48 pm 44 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 97 7:48 pm 41 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 96 6:48 pm 47 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 95 10:48 pm 117 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 94 9:48 pm 116 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 93 8:48 pm 85 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 92 7:48 pm 89 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 91 6:48 pm 155 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 90 10:48 pm 77 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 89 9:48 pm 148 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 88 8:48 pm 79 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 87 7:48 pm 144 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 86 6:48 pm 159 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 85 12:48 am 108 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 84 12:46 am 223 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 83 12:44 am 171 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 82 5:43 pm 145 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 81 5:42 pm 115 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 80 12:33 am 383 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 79 12:29 am 516 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 78 12:28 am 451 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 77 12:27 am 189 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 76 12:26 am 169 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 75 12:26 am 252 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 74 12:24 am 342 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 73 12:23 am 212 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 72 12:22 am 243 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 71 12:21 am 109 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 70 12:25 am 301 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 69 12:24 am 188 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 68 12:23 am 378 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 67 12:22 am 279 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 66 12:21 am 179 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 65 12:26 am 359 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 64 12:25 am 259 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 63 12:24 am 284 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 62 12:23 am 177 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 61 12:21 am 137 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 60 12:25 am 176 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 59 12:24 am 220 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 58 12:23 am 135 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 57 12:22 am 207 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 56 12:21 am 152 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 55 12:25 am 219 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 54 12:24 am 224 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 53 12:23 am 306 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 52 12:22 am 300 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 51 12:21 am 146 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 50 12:26 am 213 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 49 12:24 am 306 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 48 12:23 am 346 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 47 12:22 am 580 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 46 12:21 am 130 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 45 5:29 pm 423 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 44 5:29 pm 653 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 43 5:29 pm 300 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 42 5:29 pm 552 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 41 5:29 pm 174 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 40 3:28 pm 483 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 39 3:26 pm 453 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 38 3:24 pm 247 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 37 3:22 pm 329 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 36 3:21 pm 151 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 35 3:28 pm 261 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 34 3:27 pm 378 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 33 3:25 pm 782 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 32 3:23 pm 274 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 31 3:21 pm 166 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 30 3:28 pm 294 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 29 3:26 pm 342 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 28 3:25 pm 254 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 27 3:23 pm 280 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 26 3:21 pm 161 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 25 3:28 pm 430 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 24 3:26 pm 281 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 23 3:24 pm 516 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 22 3:23 pm 410 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 21 3:21 pm 178 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 20 3:23 pm 237 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 19 3:23 pm 195 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 18 3:23 pm 216 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 17 3:23 pm 716 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 16 3:23 pm 156 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 15 7:45 pm 155 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 14 7:45 pm 222 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 13 7:45 pm 182 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 12 7:44 pm 589 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 11 7:44 pm 139 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 10 12:24 am 240 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 9 12:23 am 174 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 8 12:22 am 166 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 7 12:21 am 181 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 6 12:19 am 241 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 5 5:22 pm 277 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 4 5:22 pm 796 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 3 5:22 pm 244 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 2 5:22 pm 271 lượt
Ngự Linh Thế Giới chap 1 5:22 pm 140 lượt